Scientific Committee

Scientific Committee

Dorota Sands Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Halina Woś

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś
Tomasz Grodzicki Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Katarina Stepankova MUDR. Katarina Stepankova
Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska dr n. med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska